ข้อมูลทั่วไป

สารสนเทศทางการศึกษา

หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

new26     เรื่อง การส่งแบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
             
     สพป.ลพบุรี เขต ๒ ขอให้โรงเรียนตามโครงการฯ(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) รายงานข้อมูลในเรื่องของสภาพการใช้งานในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน และความต้องการครุภัณฑ์สำหรับสำหรับห้องเรียน DLTV (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) โดยให้รายงานข้อมูลเป็นเอกสาร พร้อมทั้ง รับรองข้อมูลในระดับโรงเรียนโดยผอ.รร. พร้อมทั้งให้จัดส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ สพป. และเข้ารายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://gg.gg/dltvlist ในหัวข้อรายงานระดับโรงเรียน ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  [รายละเอียดได้แจ้งทาง e-Office เมื่อวันที่ 22/11/2561 เลขที่หนังสือราชการ 3888 ลว 22 พ.ย.2561]

new26  เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน
                      
ตามที่ สพฐ.ดำเนินการประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนท์ เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น.ความแจ้งแล้วนั้น จากการประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนท์ดังกล่าว สพฐ. ได้กำหนดนิยามของเด็กไม่มีตัวตน วิธีการแก้ไขปัญหาเด็กไม่มีตัวตน และมาตรการแก้ไขปัญหา โดยมีรายละเอียดดังแนบพร้อมบันทึกการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ 
[รายละเอียด]

new26 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV
และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนในโครงการฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

                       สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณให้กับสพป. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV โรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) โรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ให้โรงเรียนที่มีความจำเป็นต้องซ่อมแซม เนื่องจากอุปกรณ์ในการใช้งาน DLTV มีความเสียหายดำเนินการตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์ โดยร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย DLTV ระดับกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเขตพื้นที่ โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ในการตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในโครงการฯ ที่ชำรุด และมีความจำเป็นต้องซ่อมแซม
[รายละเอียด] [แบบประมาณการ]

new26  เรื่อง ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

                     
 ด้วยสพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณค่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เป็นเวลา ๖ เดือน ให้กับ สพป.โดยใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับฯ งบดำเนินงาน รายการค่าสาธารณูปโภค เพื่อเบิกจ่ายให้แก่โรงเรียน เป็นเวลา ๖ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง มีนาคม ๒๕๖๒) ทั้งนี้ งบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตดังกล่าว ให้เบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  รายละเอียด

เรื่อง   การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระยะที่ ๒ 

                ด้วยสพฐ. ได้เปิดระบบ Data Management Centerเพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ซึ่งเป็นการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระยะที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ก่อนเวลา ๐๐.๐๐ น.

                สพป.ลพบุรี เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียนเข้าระบบData Management Centerเพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของโรงเรียน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เช่น พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน ไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ฯลฯ ทำการเพิ่มนักเรียนเข้าใหม่ ย้ายเข้า/ย้ายออก น้ำหนัก/ส่วนสูง นักเรียนด้อยโอกาส โดยให้โรงเรียนเข้าดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียน ซึ่งเป็นฐานข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๐๐.๐๐ น. วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยปุ่มยืนยันจะปรากฏขึ้นในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ดาวน์โหลด 1    ดาวน์โหลด 2

เรื่อง  การขอตั้งโรงเรียนที่ต้องการขอตั้งงบประมาณ ปี 2563
           
ให้ส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียด หลักเกณฑ์ แนวทาง ราคา และแบบคำขอ รวมทั้งรายชื่อโรงเรียนที่คาดว่าจะได้งบฯ ปี 62 ได้ที่ลิงค์ https://drive.google.com/open?id=1vyXIzSzyK1CJz2DUS2J3OH-55QGC18CW

 
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรในสถานศึกษา  

                 ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนในสังกัด จัดเก็บข้อมูลคุณวุฒิทางการศึกษาของข้าราชการครูและลูกจ้างในโรงเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการรายงานข้อมูลคุณวุฒิทางการศึกษาของข้าราชการครูและลูกจ้างของโรงเรียน ผ่านเว็บไซต์ https://www.lripeo.go.th/tq/index.php?sqlsave=SELECT%20*%20FROM%20tq%20WHERE%201&page=17 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑


เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ ๑ 

              ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประมวลผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ แล้วพบว่า ข้อมูลมีความซ้ำซ้อนอยู่ในสถานศึกษาต่างสังกัด จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อสรุปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการและรองนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป สพป.ลพบุรี เขต ๒ จึงขอโรงเรียน ตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียนในสถานศึกษาตามแนวปฏิบัติและรายงานข้อมูลส่งกลับ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

[ หนังสือแจ้ง/แนวปฏิบัติ/แบบรับรอง ]  [ข้อมูลนักเรียนที่ซ้ำซ้อน]

เรื่อง   การจัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS)   
              ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำระบบข้อมูลสถิติทางการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS)  มาเพื่อให้โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ มีข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ที่เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=1602               
                   จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน  139 โรงเรียนเข้าทำการปรับปรุงข้อมูลในระบบ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ข้อมูลครู และบุคลากร คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต ข้อมูลครุภัณฑ์(M-OBEC) และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน( EFA) และยืนยันความถูกต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561(user/password  ในการเข้าใช้งานให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ฯ)
หนังสือแจ้ง รร.] /    [ user รร]
 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน

 

ข้อมูลสถิติทางการศึกษา สพฐ.