• 01.jpg
  • 02.jpg

vision

    ภายในปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง คุณภาพผู้เรียนเป็นเลิศระดับนานาชาติ เปิดประตูสู่อาเซียน เรียนรู้งานอาชีพ ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

pt

    1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ

    2. พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

    3. จัด ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    4. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชากรวัยเรียน

ps

    1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

    2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานระดับสากลตามมาตรฐานวิชาชีพ

    3. ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นเลิศระดับสากล

    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทยและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    5. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

:

head3

head4